Prezydent Miasta Żyrardowa Lucjan Krzysztof Chrzanowski zarządził termin wyborów do Rad Samorządów Mieszkańców na 15 lutego, określając jednocześnie kalendarz czynności wyborczych. W myśl zasady – nic o nas bez nas, zachęcamy mieszkańców do kandydowania. Termin zgłaszania kandydatów upływa 16 stycznia br.

Samorządy Mieszkańców są jednostkami pomocniczymi samorządu miejskiego. Podstawowym zadaniem jest reprezentowanie interesów mieszkańców dzielnicy wobec organów Miasta, miejskich jednostek organizacyjnych oraz innych instytucji i organizacji działających na terenie Żyrardowa.

Na stronie internetowej miasta www.zyrardow.pl / Miasto / Samorządy Mieszkańców opublikowana jest mapa obrazująca granice działania poszczególnych Samorządów Mieszkańców, a także statuty szczegółowo określające zakres ich działalności oraz granice obszaru działania poszczególnych samorządów.

Załącznikiem do statutu każdego samorządu jest ordynacja wyborcza, określająca zasady i tryb wyboru członów Rady Samorządu Mieszkańców oraz wór zgłoszenia kandydata, w tym wzór poparcia i wzór oświadczania kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie i posiadaniu prawa wybieralności.

Osoba zainteresowana kandydowaniem do Rady swojego samorządu musi uzyskać poparcie 20 osób zamieszkałych w obszarze działania samorządu. Zgodnie z kalendarzem wyborczym, zgłoszenia kandydatów przyjmowane są do 16 stycznia br.

Szczegółowych informacji na temat wyborów do Samorządów Mieszkańców udziela Wydział Organizacyjny Urzędu Miasta Żyrardowa, pok. 18, nr tel. 46 858 15 53.

Zapraszamy do kontaktu!

Kalendarz czynności wyborczych

Do 2 stycznia – Zarządzenie wyborów.

Do 5 stycznia – Powołanie przez Prezydenta Miasta Miejskiej Komisji Wyborczej.

Do 16 stycznia – Powołanie przez Miejską Komisję Wyborczą komisji wyborczych samorządów.

Do 16 stycznia – Zgłaszanie kandydatów na członków samorządu mieszkańców.

Do 26 stycznia – Udostępnienie do sprawdzenia spisów wyborców.

Do 31 stycznia – Rozplakatowanie na terenie danego SM obwieszczeń z ustaloną listą kandydatów do SM.

15 lutego – Głosowanie w lokalu Komisji Wyborczej Samorządu w godzinach od 17.00 do 21.00.

By ZB