OGŁOSZENIE

Spółka Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Al. Jerozolimskie 142B, 02 – 305 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000759991, o kapitale zakładowym w wysokości 1.277.500.000 zł, posiadająca numer NIP 701-08-94-497, posiadająca numer REGON 381918620,

na podstawie art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.) w związku z art. 3 ust. 2 ustawy
z dnia 10 maja 2018r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym
(tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1354 z późn. zm.)

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości na cele rolne

PRZEDMIOT DZIERŻAWY

• Działka niezabudowana o numerze ewidencyjnym 213 położona w obrębie 0022 Nowy Oryszew, gmina Wiskitki, powiat żyrardowski, województwie mazowieckie o powierzchni 2,2700 ha, na którą składają się grunty rolne RIIIa o powierzchni 1,9100 ha oraz grunty rolne RIIIb o powierzchni 0,3600 ha. Działka objęta jest księgą wieczystą PL1Z/00005932/9 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Żyrardowie V Wydział Ksiąg Wieczystych.

• Dział III powyższej księgi nie zawiera wpisów

• Dział IV powyższej księgi nie zawiera wpisów.

• Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej.

  • Grunt przeznaczony jest do dzierżawy na cele rolne.
  • Okres dzierżawy – do 31 października 2023 roku.

PRZEZNACZENIE W MIEJSCOWYM PLANIE

Teren, na którym położona jest działka nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

CZYNSZ WYWOŁAWCZY

Roczny czynsz wywoławczy:

2.920,00 PLN (słownie: dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia złotych)

Wylicytowany czynsz dzierżawny zostanie podzielony na 12 równych rat miesięcznych. Raty czynszu dzierżawnego będą płatne miesięcznie z dołu na konto Spółki. Rata czynszu dzierżawnego za dany miesiąc będzie płatna w terminie do ostatniego dnia roboczego danego miesiąca, bez dodatkowego wezwania.

Na wniosek dzierżawcy czynsz za cały okres dzierżawy może zostać opłacony jednorazowo przed podpisaniem umowy.

Wysokość wadium:

300,00 PLN (słownie: trzysta złotych)

Minimalne postąpienie:

30,00 PLN (słownie: trzydzieści złotych)

Przy czym wymagane jest co najmniej jedno postąpienie.

Podany czynsz wywoławczy nie zawiera podatku od towarów i usług. Dzierżawa gruntów na cele rolnicze zwolniona jest z podatku VAT zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień – tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1983). W przypadku zmiany przepisów w tym zakresie do wylicytowanej kwoty netto będzie doliczony należny podatek VAT według obowiązującej stawki, bez konieczności zmiany zapisów umowy.

WARUNKI UDZIAŁU W PRZETARGU

• Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości określonej w ogłoszeniu, na rachunek Spółki Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie nr 54 1020 1026 0000 1202 0378 0921 do 15.12.2022 roku. W tytule przelewu należy wskazać datę oraz przedmiot przetargu tj-„21.12.2022 – Pierwszy przetarg na dzierżawę działki nr 213 w Nowym Oryszewie.”

• Za datę wpływu uważać się będzie dzień wpływu wadium na konto Spółki Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet kaucji, a w przypadku innego zabezpieczenia płatności czynszu i dodatkowych obciążeń na poczet czynszu. Wadium zwraca się niezwłocznie (jednak nie później niż przed upływem 3 dni roboczych) po odwołaniu, zamknięciu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym. Odwołanie przetargu, zamknięcie, unieważnienie lub zakończenie przetargu nie daje podstaw do naliczania odsetek od wpłaconego wadium.

• Przystępujący do przetargu zobowiązani są, przed przystąpieniem, do przedłożenia Komisji Przetargowej w szczególności:

  1. dowodu wpłaty wadium,
  2. dokument potwierdzający tożsamość,
  3. ewentualnych pełnomocnictw wynikających z Regulaminu przeprowadzania przetargów na oddawanie w dzierżawę i najem nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Spółki,

4) podpisanego formularza zgłoszenia udziału w przetargu.

Formularz Zgłoszenia udziału w przetargu, Wzór umowy dzierżawy oraz Regulamin przeprowadzania przetargów na oddawanie w dzierżawę i najem nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Spółki można pobrać ze strony www.cpk.bip.gov.pl lub uzyskać w Biurze Zarządzania Nieruchomościami Spółki Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o., Warszawa, Aleje Jerozolimskie 142 B, piętro V,
nr tel. +48-539-188-172, w terminie od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia do 20.12.2022 roku w godz. 8.00 – 16.00.

Osoby, które wpłaciły wadium, jeśli spóźnią się na otwarcie przetargu nie zostaną dopuszczone do uczestnictwa w przetargu.

TERMIN I MIEJSCE PRZETARGU

Przetarg odbędzie się 21 grudnia 2022 r. w siedzibie Spółki Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o., Warszawa, Aleje Jerozolimskie 142 B, piętro 5, sala „Terminal”, o godz. 14:00. Do siedziby Spółki będą mogły wejść wyłącznie osoby, które wpłaciły wadium wraz z małżonkami oraz pełnomocnicy bądź upoważnieni członkowie organu, działający w imieniu podmiotów niebędących osobami fizycznymi. Wejście do siedziby Spółki wymaga zgłoszenia pracownikowi Biura Zarządzania Nieruchomościami do 19 grudnia 2022 roku, do godziny 14:00, który poinformuje Sekretariat Spółki w celu zgłoszenia gościa do ochrony budynku West Station II.

ZAWARCIE UMOWY

Koszty zawarcia umowy ponosi dzierżawca.

W przypadku konieczności uzyskania zgód korporacyjnych przez Spółkę, w tym zgody Pełnomocnika Rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego, warunkiem zawarcia umowy jest uzyskanie tych zgód. W razie niewydania takich zgód uczestnikowi przetargu nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu, a w szczególności roszczenia z tytułu niezawarcia umowy z tego powodu. Wpłacone wadium podlega niezwłocznie zwrotowi bez naliczenia odsetek. Oświadczenie o braku takich roszczeń składa uczestnik przetargu przed jego rozpoczęciem.

Jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca lub najemca nieruchomości nie przystąpi do zawarcia umowy bez usprawiedliwienia w terminie 21 dni od dnia zawiadomienia o miejscu i terminie zawarcia umowy, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy dzierżawy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Spółka Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o. informuje, że kandydat na dzierżawcę wyłoniony w przetargu, będzie zobowiązany do złożenia zabezpieczenia zapłaty wszelkich należności wynikających z umowy dzierżawy. Przedstawienie zaakceptowanych przez Spółkę CPK zabezpieczeń stanowi warunek wydania nieruchomości.

Zabezpieczeniem wydania i opróżnienia nieruchomości jest oświadczenie o poddaniu się egzekucji, o którym mowa w art. 777 Kodeksu postępowania cywilnego.

Zabezpieczeniem płatności czynszu i innych roszczeń Spółki, jakie mogą wyniknąć z umowy dzierżawy, jest oświadczenie o poddaniu się egzekucji, o którym mowa w art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego oraz dodatkowo kaucja, weksel albo inne zabezpieczenie prawem

przewidziane na kwotę nie niższą niż równowartość czynszu brutto za dwa pełne okresy płatności oraz okres odpowiadający terminowi wypowiedzenia.

DODATKOWE INFORMACJE

Wskazania granic nieruchomości na gruncie Spółka Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o. może dokonać na koszt dzierżawcy.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował, co najmniej jedno postąpienie powyżej czynszu wywoławczego.

Spółka może odwołać ogłoszony przetarg, a także unieważnić rozstrzygnięty przetarg.

Data wywieszenia ogłoszenia: 18.11.2022 r.

Data zdjęcia ogłoszenia: 21.12.2022 r.

By ZB