Na 12 stronach do… Generalnego Dyrektora

W nawiązaniu do pisma Wójta Gminy Radziejowice Urszuli Ciężkiej, skierowanego do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie lokalizacji w Mszczonowie, w sąsiedztwie granicy z gminą Radziejowice zakładów związanych z utylizacją, magazynowaniem i przetwórstwem odpadów w tym niebezpiecznych, wyjaśnienia w tej sprawie, również do tej samej instytucji – złożył Burmistrz Miasta Mszczonów Józef Grzegorz Kurek. Wyjaśnienia w tej sprawie zawierają 12 stron.

Wójt Urszula Ciężka w swoim piśmie do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie wymieniła sześć lokalizacji przedsięwzięć, dla których zostały wydane przez Burmistrza Mszczonowa decyzje środowiskowe. “… Biorąc pod uwagę cechy przedsięwzięć, należy uznać – w szczególności w kontekście skumulowanych skutków wywieranych łącznie z innymi przedsięwzięciami, że sytuacja, w której jest brak uwzględnienia skutków skumulowania, mogłaby w praktyce prowadzić do ominięcie obowiązku przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko…

„W nawiązaniu do pisma Wójta Gminy Radziejowice z dnia 6 października, które zostało skierowane do Pana w sprawie zaniepokojenia Gminy Radziejowice brakiem przeanalizowania kumulacji przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami realizowanych lub planowanych do realizacji na terenie Mszczonowa oraz inwestycji wydanie decyzji środowiskowych dla inwestycji związanych z gospodarką odpadami planowanych do realizacji w obrębie kilku działek sąsiadujących ze sobą, znajdujących się w sąsiedztwie Gminy Radziejowice… Burmistrz Mszczonowa pragnie wyjaśnić, że Gmina Mszczonów zaplanowała na terenach gminnych, zlokalizowanych przy dawnym PPKL “Keramzyt” – tereny inwestycyjne z uwzględnieniem gospodarki odpadami (tzw. dzielnice przemysłową). Mając na uwadze zaplanowane cele, przystąpiono do zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Mszczonowa i ustalono następujące zagospodarowanie tych terenów… „- tak rozpoczyna swoje 12 stronicowe pismo doDyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie – Andrzeja Szweda-Lewandowskiego. Zostały wymienione uchwały Rady Miasta Mszczonowa zaczynając od 26 lutego 2001 roku po ostatnią z 30 września 2020 roku, które nadały poszczególnym działkom z tego terenu nowe przeznaczenie pod kątem zagospodarowania przestrzennego ich terenu. Wymienione zostało sześć firm zlokalizowanych na tym terenie z dokładnym opisem i przytoczeniem danych dotyczących ich działalności gospodarczej, wszystkich norm ekologicznych i technicznych, jakim podlegają, a także parametrom związanych z ich oddziaływaniem na środowisko. Burmistrz potwierdził, ze zgodnie z prawem – w odniesieniu do wszystkich przedsięwzięć – wystąpił do organów ochrony środowiska: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żyrardowie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Łowiczu o opinię w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Burmistrz w wyjaśnieniach odniósł się także do analiz z zakresu kumulowania się m.in. hałasu, emisji powietrza, hałasu, opadów wody, oddziaływania skumulowanego, co jest kontrolowane i    analizowane przez organy ochrony środowiska. To one w swoich badaniach porównują oddziaływanie na ludzi, zwierzęta, roślinność i siedliska przyrodnicze, powietrze, wodę oraz wszystkie dobra materialne.

„…Jak zatem wykazano lokalizowane na tym terenie przedsięwzięcia zgodne są z przeznaczeniem zapisanym w obowiązujących i znanych od lat dokumentach planistycznych, a przeprowadzana wnikliwa analiza z zakresu rodzaju, charakterystyki przedsięwzięć i ich usytuowania – na podstawie przedłożonych raportów Organów Ochrony Środowiska i kart informacyjnych przedsięwzięć, mogących w sposób znaczący negatywnie wpłynąć na środowisko. Gmina Mszczonów, tak jak Gmina Radziejowice, są jednostkami samorządnymi, w sposób odpowiedzialny kształtującymi i realizującymi politykę rozwoju. Działania Władz Gminy Mszczonów w każdym aspekcie uwzględniają potrzeby środowiska lokalnego i lokalnych społeczności…- napisał do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska Burmistrz Mszczonowa Józef Grzegorz Kurek.

Jak wynika z tych wyjaśnień, ten teren jest przygotowywany i przeznaczany do prowadzenia obecnych działań od ponad 20 lat. Zostało tam zlokalizowanych 6 firm, które zainwestowały potężne środki. Ich właściciele wykazują, że wszystko odbyło się zgodnie z obowiązującym prawem i… wolnością gospodarczą. Protestujący, którzy nazywają się ekologami – twierdzą, że czują się zagrożeni ekologicznie. W tej sprawie została przeprowadzona kontrola poselska w Starostwie Powiatowym w Żyrardowie, jest też złożona interpelacja poselska w Sejmie.

TAD

By nk