IZN.4014.4.2023

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Spółka Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości na cele rolne

PRZEDMIOT DZIERŻAWY

• Działka niezabudowana o numerze ewidencyjnym 146 położona w obrębie 0001 Aleksandrów, gmina Wiskitki, powiat żyrardowski, województwie mazowieckie o powierzchni 2,2354 ha, na którą składają się grunty rolne RIIIb o powierzchni 0,4880 ha; RIVa o powierzchni 0,5319 ha; RIVb o powierzchni 0,1377 ha RV o powierzchni 0,2941 ha; RVI o powierzchni 0,4700 ha; PsIII o powierzchni 0,1365 ha; PsIV o powierzchni 0,1017ha; W o powierzchni 0,0392 ha oraz N o powierzchni 0,0363 ha. Działka objęta jest księgą wieczystą PL1Z/00066934/8 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Żyrardowie V Wydział Ksiąg Wieczystych.

PRZEZNACZENIE W MIEJSCOWYM PLANIE

Teren, na którym położona jest działka, nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

CZYNSZ WYWOŁAWCZY

Roczny czynsz wywoławczy:

1.370,00 PLN (słownie: jeden tysiąc trzysta siedemdziesiąt złotych 00/100)

Czynsz zostanie naliczony proporcjonalnie do czasu obowiązywania umowy. Czynsz za cały okres dzierżawy będzie płatny jednorazowo przed podpisaniem umowy.

Wysokość wadium:

200,00 PLN (słownie: dwieście złotych)

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości określonej w ogłoszeniu, na rachunek Spółki Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie nr 54 1020 1026 0000 1202 0378 0921 do 24.02.2023 roku. W tytule przelewu należy wskazać datę oraz przedmiot przetargu tj-„1.03.2023 r – Pierwszy przetarg na dzierżawę działki nr 146 w Aleksandrowie.”

Minimalne postąpienie:

20,00 PLN (słownie: dwadzieścia złotych)

Przy czym wymagane jest co najmniej jedno postąpienie.

TERMIN I MIEJSCE PRZETARGU

Przetarg odbędzie się 1 marca 2023 rokuw siedzibie Spółki Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o., Warszawa, Aleje Jerozolimskie 142 B, piętro 5, sala „Terminal”, o godz. 13:00.

INFORMACJA O MIEJSCU WYWIESZENIA I PUBLIKACJI OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Ogłoszenie zostanie zamieszczone na stronie biuletynu informacji publicznej Spółki Centralny Port Komunikacyjny: https://cpk.bip.gov.pl/ oraz w siedzibie Spółki.

DANE TELEADRESOWE, POD KTÓRYMI MOŻNA UZYSKAĆ SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETARGU

Formularz Zgłoszenia udziału w przetargu, Wzór umowy dzierżawy oraz Regulamin przeprowadzania przetargów na oddawanie w dzierżawę i najem nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Spółki można pobrać ze strony www.cpk.bip.gov.pl lub uzyskać w Biurze Zarządzania Nieruchomościami Spółki Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o., Warszawa, Aleje Jerozolimskie 142 B, piętro V, nr tel. +48-539-188-918, w terminie od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia do 28 lutego 2023 roku w godz. 8.00 – 16.00.

By ZB