IZN.4014.5.2023

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Spółka Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę niezabudowanych nieruchomości na cele rolne

PRZEDMIOT DZIERŻAWY

• Niezabudowana nieruchomość stanowiąca działkę ewidencyjną o nr 20 położoną w obrębie 0001 Baranów, gmina Baranów, powiat grodziski, województwie mazowieckie o powierzchni 0,8600 ha, na którą składają się grunty rolne RIVb o powierzchni 0,1200 ha; ŁIV o powierzchni 0,3800 ha; PIV o powierzchni 0,3600 ha oraz część działki ewidencyjnej o nr 19 o powierzchni 1,4400 ha położonej w obrębie 0001 Baranów, gmina Baranów, powiat grodziski, województwie mazowieckie o całkowitej powierzchni 1,5600 ha, na którą składają się grunty rolne RIVb o powierzchni 0,6700 ha i RV o powierzchni 0,7700 ha. Łączna powierzchnia dzierżawy wynosi 2,3000 ha. Dla wyżej wymienionych działek Sąd Rejonowy w Żyrardowie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze: PL1Z/00046515/9.

  • Okres dzierżawy od dnia podpisania umowy do 31 października 2023 roku.

PRZEZNACZENIE W MIEJSCOWYM PLANIE

Teren, na którym położona jest działka, nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

CZYNSZ WYWOŁAWCZY

Roczny czynsz wywoławczy:

2.760,00 PLN (słownie: dwa tysiące siedemset sześćdziesiąt złotych 00/100)

Wylicytowany roczny czynsz dzierżawny zostanie podzielony na 12 równych rat miesięcznych. Czynsz zostanie naliczony proporcjonalnie do czasu obowiązywania umowy. Raty czynszu dzierżawnego będą płatne miesięcznie z dołu na konto Spółki. Rata czynszu dzierżawnego za dany miesiąc będzie płatna w terminie do ostatniego dnia roboczego danego miesiąca, bez dodatkowego wezwania.

Na wniosek dzierżawcy czynsz za cały okres dzierżawy może zostać opłacony jednorazowo przed podpisaniem umowy.

Wysokość wadium:

300,00 PLN (słownie: trzysta złotych)

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości określonej w ogłoszeniu, na rachunek Spółki Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie nr 54 1020 1026 0000 1202 0378 0921 do 24.02.2023 roku. W tytule przelewu należy wskazać datę oraz przedmiot przetargu tj-„1.03.2023r. – Pierwszy przetarg na dzierżawę nieruchomości działek nr 20 i części działki nr 19 w Baranowie.”

Minimalne postąpienie:

30,00 PLN (słownie: trzydzieści złotych)

Przy czym wymagane jest co najmniej jedno postąpienie.

TERMIN I MIEJSCE PRZETARGU

Przetarg odbędzie się 1 marca 2023 roku w siedzibie Spółki Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o., Warszawa, Aleje Jerozolimskie 142 B, piętro 5, sala „Terminal”, o godz. 14:00.

INFORMACJA O MIEJSCU WYWIESZENIA I PUBLIKACJI OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Ogłoszenie zostanie zamieszczone na stronie biuletynu informacji publicznej Spółki Centralny Port Komunikacyjny: https://cpk.bip.gov.pl/ oraz w siedzibie Spółki.

DANE TELEADRESOWE, POD KTÓRYMI MOŻNA UZYSKAĆ SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETARGU

Formularz Zgłoszenia udziału w przetargu, Wzór umowy dzierżawy oraz Regulamin przeprowadzania przetargów na oddawanie w dzierżawę i najem nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Spółki można pobrać ze strony www.cpk.bip.gov.pl lub uzyskać w Biurze Zarządzania Nieruchomościami Spółki Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o., Warszawa, Aleje Jerozolimskie 142 B, piętro V, nr tel. +48-539-188-918, w terminie od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia do 28 lutego 2023 roku w godz. 8.00 – 16.00.

By ZB