OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 31 pkt 2 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1354 oraz z 2022 r. poz. 807, 1079, 1390 i 1846) Pełnomocnik Rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego informuje o ogłoszeniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie gmin, na których terenie będą stosowane szczególne zasady związane z realizacją inwestycji celu publicznego w zakresie Centralnego Portu Komunikacyjnego w Dzienniku Ustaw z 2022 r. pod pozycją 2609.

Z rozporządzeniem można zapoznać się:

  1. w formie zapisu elektronicznego na stronie internetowej Dziennika Ustaw: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/2609
  2. W siedzibach terenowych organów administracji rządowej oraz organów samorządu terytorialnego udostępniających nieodpłatnie Dziennik Ustaw i Monitor Polski lub zawarte w nich akty normatywne i inne akty prawne, w tym orzeczenia:

a) do wglądu i do pobrania w formie dokumentu elektronicznego;

b) w postaci elektronicznej do powszechnego wglądu w godzinach pracy urzędów obsługujących te organy, w miejscu do tego przeznaczonym i powszechnie dostępnym.

By ZB