Polska Bezgotówkowa

BIURO OGŁOSZEŃ
Biuro Życia Żyrardowa Sprawdź warunki oraz ceny zamieszczania ogłoszeń.

>> więcej
REDAKCJA
Redakcja Życia Żyrardowa Tutaj znajdziesz informację na temat naszej redakcji.

>> więcej
KONTAKT
Kontakt do redakcji Życia Żyrardowa Życie Żyrardowa
ul. Okrzei 51A
96-300 Żyrardów
tel. (46) 855 36 62
fax. (46) 855 47 18


>> więcej
OGŁOSZENIA PRZEZ SMS
Ogłoszenia drobne można przekazywać do „Życia Żyrardowa” za pośrednictwem SMS.

>> więcej

Konkurs Literacki „Moje szkolne wspomnienia”
Zespół Szkół Publicznych nr 2 im. Marii Konopnickiej w Żyrardowie oraz tygodnik „Życie Żyrardowa” zapraszają wszystkich nauczycieli, absolwentów żyrardowskich szkół do udziału w Konkursie Literackim „Moje szkolne wspomnienia”. Konkurs jest organizowany pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Żyrardów.
1.

ORGANIZATOR

Organizatorem Konkursu jest :

Zespół Szkół Publicznych nr 2 im. Marii Konopnickiej w Żyrardowie

Tygodnik „Życie Żyrardowa”

 

2.

CEL I ZADANIA KONKURSU

1. Przedstawienie niezwykłego, ciekawego, zabawnego lub zaskakującego wydarzenia z lat szkolnych od okresu międzywojennego do roku 1989.

2. Dokumentowanie historii żyrardowskiego szkolnictwa.

3. Ochrona dziedzictwa kulturowego miasta Żyrardów.

3.

ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Konkurs skierowany jest do nauczycieli, absolwentów żyrardowskich szkół.

2. Prace biorące udział w konkursie powinny być pracami autorskimi, wcześniej niepublikowanymi i nieprzedstawianymi na innych konkursach. Uczestnictwo w konkursie jest potwierdzeniem spełnienia powyższego warunku.

3. Praca powinna być przygotowana samodzielnie, nie może naruszać praw autorskich osób trzecich.

4. Do prac można dołączyć fotografie i/lub ilustracje z okresu nauki w szkole.

5. Zgłoszenie pracy na konkurs oznacza akceptację Regulaminu w całości, wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z organizacją konkursu oraz publikację prac w prasie( zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, poz. 926 z 2002r., z późniejszymi zmianami).

6. W przypadku stwierdzonych nadużyć polegających na plagiacie oraz niespełnieniu warunków zawartych w niniejszym regulaminie jury konkursu zastrzega sobie prawo do wyłączenia pracy
z konkursu.

7. Uczestnictwo w konkursie jest całkowicie bezpłatne.

8. Każdy uczestnik konkursu może nadesłać maksymalnie 1 pracę.

9. Organizator nie odsyła uczestnikom konkursu prac literackich zarówno biorących udział w Konkursie, prac zdyskwalifikowanych, jak również z niego wyłączonych. Z chwilą nadesłania prace literackie autorskie przechodzą na własność organizatora.

10. Praca złożona bez wymaganego w regulaminie załącznika oraz niespełniająca zasad uczestnictwa nie będzie brana pod uwagę przez komisję konkursową i nie będzie podlegała ocenie.

11. Formy prac

opowiadanie,

kartka z pamiętnika,

list do młodzieży,

anegdota,

wspomnienia

zainspirowane jednym z trzech tematów:

– „Szkoła w moich oczach, czyli słodko– gorzki smak wspomnień”.

– „Moja szkoła z przymrużeniem oka”.

– „Przenoś moją duszę utęsknioną do tych sal i ław szkolnych”.

12. Warunki techniczne prac:

nad tekstem należy umieścić tytuł pracy z podaniem opisywanego wybranego okresu nauki w szkole, którego dotyczy praca literacka,

prace mogą być wydrukowane w formacie: doc., docx; maksymalnie 3 strony maszynopisu, czcionka Times New Roman 12, interlinia 1,5,

– autorów, którzy nadeślą prace napisane odręcznie, prosimy o szczególne zwrócenie uwagi na staranność pisma; prac napisanych nieczytelnie jury nie ocenia,

pod tekstem pracy autor winien umieścić imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer telefonu kontaktowego,

prace należy przekazać organizatorom w zalakowanej kopercie.

 

4.

KOMISJA KONKURSOWA

1. Organizator powoła Komisję Konkursową, do prac której zostaną zaproszeni przedstawiciele żyrardowskiego środowiska literackiego, oświatowego i lokalnej prasy.

2. Komisja będzie oceniać:

zgodność z tematyką konkursu,

pomysłowość i inwencję twórczą autora,

3. Decyzje komisji są ostateczne.

 

5.

TERMIN ZGŁASZANIA PRAC

1. Prace należy składać w terminie do 30.04.2015r. do sekretariatu Zespołu Szkół Publicznych nr 2 im. Marii Konopnickiej w Żyrardowie lub do siedziby redakcji \\\"Życia Żyrardowa\\\".

2. Prace można nadsyłać na adres Zespołu Szkół Publicznych nr 2 w Żyrardowie:
ul. Narutowicza 35, 96– 300 Żyrardów

 

6.

NAGRODY

1. Dla zwycięzców przewidziane są nagrody rzeczowe.

2.Konkurs Zostanie rozstrzygnięty w maju.

3. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Zespołu Szkół
Publicznych nr 2 w Żyrardowie(www.zsp2.zyrardow.pl) i w tygodniku \\\"Życie Żyrardowa\\\".

4. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania nagród równorzędnych.

5. Uroczyste podsumowanie Konkursu odbędzie się w czerwcu.

6. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o przyznaniu nagród odrębnym pismem.

7. Zwycięzcy Konkursu nie mogą przenieść prawa do odbioru przyznanej im nagrody na osoby trzecie.

8. Nagroda rzeczowa nie może być zamieniona na ekwiwalent pieniężny w wysokości jej równowartości.

 

7.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej szkoły www.zsp2zyrardow.pl

2. Pytania dotyczące Konkursu można kierować do p. Moniki Jeż i p. Małgorzaty Ponder.

3. Kwestie sporne dotyczące interpretacji zapisów niniejszego regulaminu oraz sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu.

4. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.zsp2zyrardow.pl oraz www.zyciezyrardowa.pl

5. Wszelkie informacje prasowe lub medialne o Konkursie w prasie mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc mają wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu.Gorąco zachęcamy wszystkich nauczycieli, absolwentów żyrardowskich szkół, aby sięgnęli pamięcią wstecz, utrwalili swoje wspomnienia związane
z pobytem w niepowtarzalnym miejscu, jakim jest szkoła, i przekazali je przyszłym pokoleniom. Powstała lektura z pewnością okaże się wspaniałym przeżyciem dla wszystkich czytelników zarówno starszych, jak i młodszych pokoleń. \\\"Ocalmy od zapomnienia\\\" historię żyrardowskiej oświaty!

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

 

Formularz zgłoszeniowy do Konkursu Literackiego „Moje szkolne wspomnienia”

 

 

Imię, nazwisko uczestnika........................................................................................................

 

 

Adres zamieszkania.................................................................................................................

...............................................................................................................................................

 

nr telefonu kontaktowego.........................................................................................................

 

 

 

 

Załącznik nr 2

 

 

OŚWIADCZENIE

 

1. Oświadczam, że ja – niżej podpisany/a ……………………………………………………………………

jest autorem pracy pod tytułem ……………………………………………………………………………………….

przekazanej na Konkurs Literacki „Moje szkolne wspomnienia” zorganizowany przez Zespół Szkół Publicznych nr 2 im. Marii Konopnickiej w Żyrardowie i tygodnik „Życie Żyrardowa”.

2. Wyrażam zgodę, aby moja praca była w całości wykorzystana i przetwarzana przez Organizatorów w materiałach promocyjnych, informacyjnych oraz wydawniczych Organizatora, a także na stronie internetowej Zespołu Szkół Publicznych nr 2 w Żyrardowie.

 

3. Z chwilą przekazania mojej pracy na konkurs przenoszę nieodpłatnie na Zespół Szkół Publicznych nr 2 im. Marii Konopnickiej w Żyrardowie majątkowe prawa autorskie w zakresie wskazanym w pkt. 2 bez żadnych ograniczeń.

 

4. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. z późniejszymi zmianami o ochronie danych osobowych wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Zespół Szkół Publicznych nr 2 im. Marii Konopnickiej w Żyrardowie, który będzie przetwarzać dane w celach zgodnych Regulaminem.

 

 

 

……………………………………… ………………………….……………….

              /miejscowość, data /                  / czytelnie imię i nazwisko /

Powrót